Regulamin zwiedzania Muzeum Browaru Żywiec

Godziny zwiedzania Muzeum Browaru Żywiec

 1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne.
 2. Ostatnie, w danym dniu, wejście na zwiedzanie sal ekspozycyjnych Muzeum odbywa się o 17:00.
 3. Informacje dotyczące dni i godzin otwarcia Muzeum publikowane są na stronie internetowej www.muzeumbrowaru.pl

Oferta zwiedzania

 1. Muzeum Browaru oferuje zwiedzanie Muzeum. Zwiedzania zakładu produkcyjnego jest zawieszone do odwołania.
 2. Szczegóły zwiedzania obiektów określają kolejne punkty regulaminu.

Opłaty za zwiedzanie

 1. Wejście do Muzeum jest odpłatne.
 2. Warunkiem wejścia do sal ekspozycyjnych jest posiadanie aktualnego biletu na dany dzień i godzinę.
 3. Cennik biletów jest dostępny w Recepcji Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeumbrowaru.pl
 4. Muzeum z uwagi na swoja lokalizacje posiada ograniczenia związane z liczbą przebywających w nim osób.
 5. Dopuszczalna forma płatności jest gotówka w polskich złotych lub karta płatnicza.
 6. Muzeum oferuje bilety normalne oraz ulgowe.
 7. Bilet normalny przysługuje osobie dorosłej. Bilet uprawnia do zwiedzania obiektu, konsumpcji piwa.
 8. Bilet ulgowy przysługuje osobom niepełnoletnim oraz uczniom do 19-tego roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej).
 9. Wstęp wolny do Muzeum posiadają dzieci do 4-tego roku życia. Wstęp wolny przysługuje przewodnikowi grupy oraz opiekunom osób niepełnoletnich (jednemu na 15 osób niepełnoletnich) oraz opiekunom osób niepełnosprawnych (jeden na 10 osób niepełnosprawnych).

Zasady zwiedzania Muzeum i Browaru

 1. Zwiedzanie Muzeum odbywa się grupowo w obecności przewodnika Muzeum lub indywidulanie.
 2. Liczebność grupy na zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem wynosi 15 do 35 osób.
 3. Zwiedzanie Muzeum wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu.
 4. Pierwszeństwo zwiedzania przysługuje grupom i osobom posiadającym wcześniejszą rezerwację.
 5. Dzienna ilość miejsc na zwiedzanie z przewodnikiem jest ograniczona.
 6. W przypadku wyczerpania dziennego limitu miejsc, Muzeum nie gwarantuje zwiedzania grupom i osobom nieposiadającym rezerwacji.
 7. Osoby indywidualne dołączane są do grup zorganizowanych lub łączy się je w grupy o wymaganej regulaminowo liczebności.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką osób dorosłych.
 9. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz szkody będące wynikiem celowych uszkodzeń lub zniszczeń eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się w obiekcie.
 10. Przed zwiedzaniem Muzeum zaleca się zwiedzającym pozostawianie w szafkach znajdujących się przy recepcji płaszczy, plecaków, parasoli itp., z wyłączeniem rzeczy wartościowych, pieniędzy, dokumentów. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach.
 11. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 12. Grupy zorganizowane powinny przybyć do Muzeum co najmniej 15 minut przed zarezerwowana godzina zwiedzania w celu zakupienia biletów.
 13. W przypadku znacznie opóźnionego przybycia na zwiedzanie, Muzeum może odmówić grupie lub osobie przyjęcia na zwiedzanie lub zaproponować inny termin lub godzinę zwiedzania.
 14. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części ekspozycji, które uległa awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 15. Muzeum może odwołać świadczenie usług w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w Muzeum. W takich sytuacjach zwiedzającym przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.
 16. Zwiedzanie Muzeum odbywa się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego ( dystans, środki ochrony indywidualne).
 17. Muzeum jest objęte monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających oraz ochrony mienia Grupy Żywiec S.A. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz szatni i nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych zwiedzających. Dane z monitoringu przechowywane są maksymalnie przez okres 3 miesięcy, a następnie usuwane.

Zachowania niedozwolone

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania Muzeum zabrania się:

 • przebywania na terenie Muzeum osobom nietrzeźwym, osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających oraz elementów wyposażenia, zakłóca porządek oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
 • wynoszenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Muzeum ,
 • przenoszenia eksponatów lub innych elementów poza miejsce ich ekspozycji,
 • niszczenia wyposażenia,
 • wprowadzania na teren Muzeum zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,
 • wnoszenia i spożywania alkoholu,
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:
  - Administratorem danych osobowych zwiedzających i rezerwujących zwiedzanie jest Grupa Zywiec S.A. z siedziba w Żywcu, ul. Browarna 88, (34-300 Zywiec).
  - Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupie Zywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłana na adres: dane.osobowe@grupazywiec.pl.
  - Dane osobowe będą przetwarzane przez Grupę Żywiec S.A. w celu dokonania rezerwacji zwiedzania Browaru i Muzeum (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).
  - Administrator na podstawie odrębnej umowy może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przy czym podmiot ten będzie przetwarzać dane wyłącznie w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej i tylko zgodnie z poleceniami administratora.
 2. Dane osobowe zostają usunięte niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy, liczonym od dnia zwiedzania.
 3. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach prawa, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  - Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych poprzez kontakt wyznaczony Oficerem Bezpieczeństwa Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłana na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl;
  - Prawo do zadania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  - Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania rezerwacji i zwiedzania Muzeum.