Regulamin zwiedzania Muzeum i Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu

Godziny zwiedzania Muzeum Browaru Żywiec

 1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne.
 2. Ostatnie, w danym dniu, wejście na zwiedzanie sal ekspozycyjnych Muzeum odbywa się o 17:00.
 3. Informacje dotyczące dni i godzin otwarcia Muzeum publikowane są na stronie internetowej www.muzeumbrowaru.pl

Oferta zwiedzania

 1. Muzeum Browaru oferuje zwiedzanie Muzeum oraz Browaru.
 2. Szczegóły zwiedzania obiektów określają kolejne punkty regulaminu.

Opłaty za zwiedzanie

 1. Wejście do Muzeum jest odpłatne.
 2. Warunkiem wejścia do sal ekspozycyjnych jest posiadanie aktualnego biletu na dany dzień i godzinę.
 3. Cennik biletów jest dostępny w Recepcji Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeumbrowaru.pl
 4. Muzeum z uwagi na swoją lokalizację posiada ograniczenia związane z liczbą przebywających w nim osób.
 5. Dopuszczalną formą płatności jest gotówka w polskich złotych lub karta płatnicza.
 6. Muzeum oferuje bilety normalne, grupowe oraz ulgowe.
 7. Bilet normalny przysługuje osobie dorosłej. Bilet uprawnia do zwiedzania obiektu, konsumpcji piwa lub napoju owocowego.
 8. Bilet grupowy przysługuje osobom dorosłym na zwiedzanie Muzeum w grupach zorganizowanych liczących od 15 osób wzwyż. Bilet uprawnia do zwiedzania obiektu, konsumpcji piwa lub napoju owocowego.
 9. Bilet ulgowy przysługuje osobom niepełnoletnim oraz uczniom do 19-tego roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej). Bilet ulgowy uprawnia do zwiedzania Muzeum oraz konsumpcji napoju owocowego.
 10. Wstęp wolny do Muzeum posiadają dzieci do 4-tego roku życia.
 11. Wstęp wolny przysługuje przewodnikowi grupy oraz opiekunom osób niepełnoletnich (jednemu na 15 osób niepełnoletnich) oraz opiekunom osób niepełnosprawnych (jeden na 10 osób niepełnosprawnych).
 12. Osoby posiadające wolny wstęp do Muzeum nie są uprawnione do konsumpcji piwa lub napoju owocowego.

Zasady zwiedzania Muzeum i Browaru

 1. Muzeum oferuje zwiedzanie sal muzealnych oraz Browaru.
 2. Zwiedzanie Browaru jest dostępne tylko dla osób dorosłych.
 3. Dopuszcza się zwiedzanie Browaru przez młodzież szkolną w przypadku, gdy program nauczania obejmuje procesy związane z technologią piwa.
 4. Zwiedzanie Muzeum i Browaru zawsze odbywa się grupowo w obecności przewodnika Muzeum.
 5. Liczebność grupy na zwiedzanie Muzeum wynosi 10 do 40 osób.
 6. Liczebność grupy na zwiedzanie Browaru wynosi 10 do 25 osób.
 7. Zwiedzanie Muzeum i Browaru wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu.
 8. Pierwszeństwo zwiedzania przysługuje grupom i osobom posiadającym wcześniejszą rezerwację.
 9. W przypadku wyczerpania dziennego limitu miejsc, Muzeum nie gwarantuje zwiedzania grupom i osobom nieposiadającym rezerwacji.
 10. Osoby indywidualne dołączane są do grup zorganizowanych lub łączy się je w grupy o wymaganej regulaminowo liczebności, które zwiedzają Muzeum i Browar w godzinach proponowanych przez Recepcję Muzeum.
 11. Podstawą zwiedzania Muzeum i Browaru jest posiadanie biletu wstępu. Bilet wstępu, w zależności od jego rodzaju, uprawnia do konsumpcji piwa lub nappku owocowego.Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką osób dorosłych. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz szkody będące wynikiem celowych uszkodzeń lub zniszczeń eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się w obiekcie.
 12. Przed zwiedzaniem Muzeum zaleca się zwiedzającym pozostawianie w szafkach znajdujących się przy Recepcji płaszczy, plecaków, parasoli itp., z wyłączeniem rzeczy wartościowych, pieniędzy, dokumentów. Zwiedzający zabiera ze sobą klucz od użytkowanej szafki. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, pracownicy muzeum są uprawnieni do żądania okazania przez osoby zwiedzające zawartości bagażu / torby w czasie wejścia i wyjścia  z terenu muzeum / browaru.
 14. W Muzeum dozwolone jest robienie zdjęć, filmowanie oraz dotykanie eksponatów. Na terenie Browaru dozwolone jest robienie zdjęć w miejscach wskazanych przez przewodnika.
 15. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 16. Grupy zorganizowane powinny przybyć do Muzeum co najmniej 15 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania w celu zakupienia biletów.
 17. W przypadku znacznie opóźnionego przybycia na zwiedzanie, Muzeum może odmówić grupie lub osobie przyjęcia na zwiedzanie lub zaproponować inny termin lub godzinę zwiedzania.
 18. Muzeum w każdej chwili zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji zwiedzania Browaru, który jest czynnym zakładem produkcyjnym.
 19. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części sal ekspozycyjnych obiektu lub eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 20. Muzeum może odwołać świadczenie usług w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w Muzeum lub na terenie Browaru. W takich sytuacjach zwiedzającym przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.
 21. Obiekty Browar i Muzeum są objęte monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających oraz ochrony mienia Grupy Żywiec S.A. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz szatni i nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych zwiedzających. Dane z monitoringu przechowywane są maksymalnie przez okres 3 miesięcy, a następnie usuwane.

Zachowania niedozwolone

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania Muzeum i Browaru zabrania się:

 1. przebywania na terenie Muzeum i Browaru osobom nietrzeźwym, osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających oraz elementów wyposażenia, zakłóca porządek oraz narusza ogólnie przyjęte normy
 2. zachowania w miejscach publicznych,
 3. wynoszenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Muzeum lub Browaru,
 4. przenoszenia eksponatów lub innych elementów poza miejsce ich ekspozycji,
 5. niszczenia wyposażenia,
 6. wprowadzania na teren Muzeum i Browaru zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,
 7. odłączania się od grupy i samodzielnego poruszania się po terenie browaru bez przewodnika,
 8. wnoszenia i spożywania alkoholu,
 9. palenia tytoniu,
 10. wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych narzędzi.

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1) Administratorem danych osobowych zwiedzających i rezerwujących zwiedzanie jest Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, ul. Browarna 88, (34-300 Żywiec).

  2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Grupie Żywiec S.A. nadzoruje wyznaczony Oficer Bezpieczeństwa Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl.

  3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Grupę Żywiec S.A. w celu dokonania rezerwacji zwiedzania Browaru i Muzeum (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  4) Administrator na podstawie odrębnej umowy może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przy czym podmiot ten będzie przetwarzać dane wyłącznie w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej i tylko zgodnie z poleceniami administratora.
 2. Dane osobowe zostają usunięte niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 miesięcy, liczonym od dnia zwiedzania.

 3. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach prawa, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych poprzez kontakt wyznaczony Oficerem Bezpieczeństwa Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres dane.osobowe@grupazywiec.pl;

  2) Prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  3) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

 5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dokonania rezerwacji i zwiedzania Browaru i Muzeum.