Halo halo!
Dowodziki do kontroli!

STRONA DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW PEŁNOLETNICH!

Regulamin zwiedzania Muzeum Browaru Żywiec

Godziny zwiedzania Muzeum Browaru Żywiec

 1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 18:00. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne.
 2. Ostatnie, w danym dniu, wejście na zwiedzanie sal ekspozycyjnych Muzeum odbywa się o 17:00.
 3. Informacje dotyczące dni i godzin otwarcia Muzeum publikowane są na stronie internetowej www.muzeumbrowaru.pl

Oferta zwiedzania

 1. Muzeum Browaru oferuje zwiedzanie Muzeum. Zwiedzania zakładu produkcyjnego jest zawieszone do odwołania.
 2. Szczegóły zwiedzania obiektów określają kolejne punkty regulaminu.

Opłaty za zwiedzanie

 1. Wejście do Muzeum jest odpłatne.
 2. Warunkiem wejścia do sal ekspozycyjnych jest posiadanie aktualnego biletu na dany dzień i godzinę.
 3. Cennik biletów jest dostępny w Recepcji Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeumbrowaru.pl
 4. Muzeum z uwagi na swoja lokalizacje posiada ograniczenia związane z liczbą przebywających w nim osób.
 5. Dopuszczalna forma płatności jest gotówka w polskich złotych lub karta płatnicza.
 6. Muzeum oferuje bilety normalne oraz ulgowe.
 7. Bilet normalny przysługuje osobie dorosłej. Bilet uprawnia do zwiedzania obiektu, konsumpcji piwa.
 8. Bilet ulgowy przysługuje osobom niepełnoletnim oraz uczniom do 19-tego roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej).
 9. Wstęp wolny do Muzeum posiadają dzieci do 4-tego roku życia. Wstęp wolny przysługuje przewodnikowi grupy oraz opiekunom osób niepełnoletnich (jednemu na 15 osób niepełnoletnich) oraz opiekunom osób niepełnosprawnych (jeden na 10 osób niepełnosprawnych).

Zasady zwiedzania Muzeum i Browaru

 1. Zwiedzanie Muzeum odbywa się grupowo w obecności przewodnika Muzeum lub indywidulanie.
 2. Liczebność grupy na zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem wynosi 15 do 35 osób.
 3. Zwiedzanie Muzeum wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu.
 4. Pierwszeństwo zwiedzania przysługuje grupom i osobom posiadającym wcześniejszą rezerwację.
 5. Dzienna ilość miejsc na zwiedzanie z przewodnikiem jest ograniczona.
 6. W przypadku wyczerpania dziennego limitu miejsc, Muzeum nie gwarantuje zwiedzania grupom i osobom nieposiadającym rezerwacji.
 7. Osoby indywidualne dołączane są do grup zorganizowanych lub łączy się je w grupy o wymaganej regulaminowo liczebności.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzać Muzeum tylko pod opieką osób dorosłych.
 9. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych oraz szkody będące wynikiem celowych uszkodzeń lub zniszczeń eksponatów, urządzeń lub innych elementów znajdujących się w obiekcie.
 10. Przed zwiedzaniem Muzeum zaleca się zwiedzającym pozostawianie w szafkach znajdujących się przy recepcji płaszczy, plecaków, parasoli itp., z wyłączeniem rzeczy wartościowych, pieniędzy, dokumentów. Muzeum nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach.
 11. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Muzeum.
 12. Grupy zorganizowane powinny przybyć do Muzeum co najmniej 15 minut przed zarezerwowana godzina zwiedzania w celu zakupienia biletów.
 13. W przypadku znacznie opóźnionego przybycia na zwiedzanie, Muzeum może odmówić grupie lub osobie przyjęcia na zwiedzanie lub zaproponować inny termin lub godzinę zwiedzania.
 14. Muzeum zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części ekspozycji, które uległa awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 15. Muzeum może odwołać świadczenie usług w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w Muzeum. W takich sytuacjach zwiedzającym przysługuje zwrot kosztów zakupionych biletów.
 16. Zwiedzanie Muzeum odbywa się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego ( dystans, środki ochrony indywidualne).
 17. Muzeum jest objęte monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających oraz ochrony mienia Grupy Żywiec S.A. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz szatni i nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych zwiedzających. Dane z monitoringu przechowywane są maksymalnie przez okres 3 miesięcy, a następnie usuwane.

Zachowania niedozwolone

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania Muzeum zabrania się:

 • przebywania na terenie Muzeum osobom nietrzeźwym, osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających oraz elementów wyposażenia, zakłóca porządek oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
 • wynoszenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Muzeum ,
 • przenoszenia eksponatów lub innych elementów poza miejsce ich ekspozycji,
 • niszczenia wyposażenia,
 • wprowadzania na teren Muzeum zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,
 • wnoszenia i spożywania alkoholu,
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, 34-300 Żywiec, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail osobowe@grupazywiec.pl lub z wykorzystaniem wyżej wskazanego adres korespondencyjnego.
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych:
  • Umożliwienie wstępu do obiektu, w tym dokonanie rezerwacji – podstawą przetwarzania jest realizacja interesu publicznego rozumiana jako umożliwienie społeczeństwo poznawanie historii browarnictwa (art. 6. ust. 1 lit. e) RODO), w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa – ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (art. 6. ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Kto otrzyma dane: podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, a także podmioty lub organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych: Dane zostaną usunięte nie później, niż w terminie 3 miesięcy od dnia zwiedzania.
 6. Przysługujące prawa:
  • Dostępu do danych
  • Sprostowania danych
  • Usunięcia danych
  • Ograniczenia przetwarzania
  • Przenoszenia danych
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jak skorzystać z przysługujących praw?

 • W przypadku praw wskazanych w pkt. 6.1-6.5 należy złożyć wniosek. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.
 • W przypadku prawa wskazanego w pkt. 6.6 należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jest warunkiem wstępu do Muzeum.
 2. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.